اطلاع نگاشت هشدار جمعیتی

Submitted by manager on چهارشنبه, 05/29/1399 - 16:26

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، آمایش جمعیتی کشور، علل گوناگونی بحران جمعیتی ایران و راهکارهای برون رفت از شرایط مذکور در این اطلاع نگاشت منعکس شده است.