• مولف : دکتر خدابخش احمدی
 
  • ناشر : پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
 
  • نوبت چاپ: اول