ش, 12/23/1399 - 10:05
اطلاع نگاشت هشدار جمعیتی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، آمایش جمعیتی کشور، علل گوناگونی بحران جمعیتی ایران و راهکارهای برون رفت از شرایط مذکور در این اطلاع نگاشت منعکس شده است.