س, 04/10/1399 - 13:44
نقش بسیج در امنیّت ملّی

نقش بسیج در امنیّت ملّی با تأکید بر تدابیر و رهنمون های مقام معظم رهبری

 

  • به اهتمام : غلام رضا محمّدی، مهدی احمدی، هادی عبدالملکی و مهدی عرب پشت کوهی

  • ناشر : پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

نقش بسیج در امنیّت ملّی
  • نوبت چاپ: اول

  • تاریخ انتشار: 1397