پ, 08/09/1398 - 15:36
آشنایی با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
تاریخچه :
 
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج به عنوان مرجع پژوهشی ومطالعاتی سازمان بسیج مستضعفین در سال 1369 با عنوان مرکز مطالعات ارتش بیست میلیونی شروع به کار نمود. در ادامه در سال 1372 به عنوان سازمان تحقیقات و خودکفایی نمسا تغییر نام داد و در سال 1381 در راستای طرح تول همه جانبه سپاه به عنوان پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج به تصویب رسید.
 
آشنایی با پژوهشکده

 

رسالت :

 • انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای و مطالعات راهبردی مورد نیاز بسیج.
 • اثر سنجی برنامه ها و فعالیتهای بسیج.
 • ترویج و تعمیق فرهنگ پژوهش در ارکان و اقشار سازمان بسیج مستضعفین.
 • تولید دانش و ادبیات مورد نیاز مأموریت های بسیج.
 • تولید، تامین، اشاعه و انتشار اطلاعات علمی مورد نیاز سازمان بسیج مستضعفین.
 • کمک به کاربست نتایج تحقیقات در ارکان و اقشار سازمان بسیج مستضعفین.
 • تعامل موثر، پویا و مستمر با مراکز علمی وتحقیقاتی سپاه، نیروهای مسلح و کشور .
 دکترین (اصول پایه) تحقیقاتی و مطالعاتی بسیج:
 1. اصل اول : مسئله محوری
 2. اصل دوم: آینده پژوهی
 3. اصل سوم : خلاقیت و نوآوری
 4. اصل چهارم: کیفیت و عمق بخشی
 5. اصل پنجم : به هنگام بودن
 6. اصل ششم : محقق پروری و تکیه بر محققین داخلی
 7. اصل هفتم : مشارکت در پژوهش
 8. اصل هشتم : شمولیت و جامعیت
 9. اصل نهم : صرفه جویی
 10. اصل دهم : توازن و تناسب
 11. اصل یازدهم : یکپارچگی
 12. اصل دوازدهم : همکاری و تعامل
کتاب پژوهشکده

وظایف کلی

  • تدوین اهداف، راهبردها، اصول و سیاستهای پژوهشی نیروی مقاومت بسیج.
  • طرح ریزی و برنامه ریزی پژوهشی و ایجاد هماهنگی و تلفیق  برنامه های پژوهشی رده ها، اقشار و مناطق.
  • شناسایی نیازها و مشکلات تحقیقاتی نیروی مقاومت بسیج.
  • هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی در نیروی مقاومت بسیج.
  • انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعه ای و مطالعات راهبردی مورد نیاز بسیج.
  • آینده پژوهی، نظریه پردازی، تولید دانش و ترویج ادبیات علمی عرصه های ماموریتی بسیج.
  • رصد محیط ماموریتی بسیج و شرایط اجتماعی کشور با سنجش افکار مردم بسیجیان و پایوران.
  • تعامل با نظام برنامه ریزی و کنترل با انجام اثربخشی برنامه ها و فعالیت های بسیج.