اولویت های موضوعی فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

Submitted by manager on س, 04/22/1400 - 10:54

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج با رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اولویت های موضوعی-مطالعاتی خود را به منظور بررسی و انتشار آثار محققان دانشگاهی و حوزوی اعلام کرد. در اعلامیه مذکور می خوانیم؛