د, 03/24/1400 - 12:25
شیطان بزرگ : مطالعه تطبیقی اعمال آمریکا و شیطان

به احتمام دکتر غلامرضا محمدی

ناشر : پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

نوبت چاپ اول

تاریخ انتشار 1395